Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Slogan našeho e-shop

Reklamační řád - fyzické osoby

Nefunkční nebo vadné zboží je možné k reklamaci zaslat na adresu níže (záruka 24 měsíců) a doporučujeme vždy předem kontaktovat servis telefonicky, nebo mailem. K reklamovanému zboží prosíme přidat krátký popis závady a přiložit kopii daňového dokladu. 

 

Firma: Best Brands Company s.r.o. 

IČO: 03043240

Zasílací adresa: Třída Krále Jiřího 261, Velim 28101

Kód pro zaslání Zásilkovnou: 92432782 (lze zaslat z jákékoliv zásilkovny po nahlášení kódu)

Provozní doba telefonní linky: Po-Pá 9:00-16:00

Kontaktní osoba: Jiří Nedbal, jiri.nedbal@bbcomp.cz, Tel.: +420 777 703 787

 

Vrácení zboží 

Z hygienických důvodů nelze vrátit zboží, které bylo dodané v uzavřeném obalu, a bylo z něj kupujícím vyjmuto (například kartáčky, ústní sprchy apod.).Při nákupu přes internetový obchod máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku jako spotřebitel právo zboží do 14 kalendářních dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu vrátit nebo požadovat výměnu. Zboží ani obal nesmí být použité nebo poškozené! Zboží nám posílejte na vrácení nebo výměnu v původním neotevřeném obalu.

Přiložte kopii dokladu o nákupu a přímo na ni připište, jakým způsobem chcete vrátit peníze za zboží – zda poštovní poukázkou nebo převodem na účet (v takovém případě rovnou uveďte číslo vašeho účtu) Peníze za zboží vám zašleme na Váš bankovní účet  co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od doručení zboží na naši adresu.

O průběhu výměny nebo vrácení zboží vás budeme informovat emailem.

 

Původní balení zboží

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Je třeba brát v úvahu náklady, které bude mít Best Brands Company s.r.o. s uvedením do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. S ohledem na různorodost zboží mohou být tyto náklady různě vysoké a řeší se individuálně. Tyto náklady pak mohou být započteny s částkou za vrácené zboží.

Propagační předměty (samolepky, odznáčky, katalogy) si i v případě vracení zboží můžete ponechat.

 

Reklamační řád

1. Práva z vad a záruční doba

1.1 Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na svou osobu a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Pokud kupující při převzetí od dopravce zjistí, že je poškozen vnější obal, je povinen zásilku buď odmítnout nebo převzít s výhradou a skutečnost přepravci uvést do předávacího protokolu. Pokud dodatečně zjistí, že přes neporušenost obalu obsah zásilky neodpovídá přiložené faktuře nebo je poškozen, je třeba informovat obchodní oddělení prodávajícího a sepsat pro dopravce škodní protokol, postup a lhůty viz přepravní podmínky prodávajícího. Při porušení postupu a lhůt uvedených v přepravních podmínkách jdou případné škody k tíži kupujícího.

1.2 Pokud má převzaté zboží vadu (zejména nemá určené vlastnosti nebo ho nelze použít k uvedenému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost nebo jakost, neodpovídá právním parametrům apod.), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. U věcí prodaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Prodávající odpovídá i za později vzniklou vadu, pokud není níže uvedeno, že je z odpovědnosti prodávajícího vyloučena.

1.3 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v záruční době 24 měsíců od převzetí zboží, pokud u tohoto konkrétního zboží nebyla při prodeji určena výslovně záruční doba jiná. Při koupi již použitého zboží je záruční doba zkrácena na polovinu.

1.4 Kupující u prodávajícího uplatní vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Prodávající se zavazuje vadu, za kterou je odpovědný a která byla uplatněna v záruční době, bezplatně v přiměřené době odstranit. Pokud to není možné, umožní kupujícímu odstoupení od smlouvy a vrátí mu celou kupní cenu, případně u vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (§2002 Občanského zákoníku), místo toho poskytne kupujícímu přiměřenou slevu.

1.5 Vyskytla-li se vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (tři vady současně), pro které kupující nemůže zboží řádně užívat, může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy.

1.6 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, mechanického poškození nebo nedodržení návodu k použití či provozování v nevhodných podmínkách (přepětí, příliš vysoká nebo nízká teplota, tlak, vlhkost, prašnost, radioaktivní prostředí, chemické výpary apod.) ani za vady způsobené živly, vandalem nebo přímo kupujícím.

1.7 Prodávající neodpovídá za vady zboží, které nebylo koupeno od něho. Nákup prokazuje kupující dodacím listem.

1.8 Prodávající zamítne reklamaci vady, pokud zjistí, že záruka byla porušena neodbornou opravou či porušením plomby nebo že vada byla způsobena neodbornou instalací nebo obsluhou, provozem neautorizovaného nebo nelegálního softwaru, zavirováním operačního systému, kyberútokem, použitím nekompatibilního příslušenství nebo se projevuje pouze v souvislosti s nimi.

 

2. Pravidla při reklamačním řízení

2.1 V záruční době může kupující uplatnit své právo z vadného plnění - podat reklamaci. Je-li vada na zboží:

  • odstranitelná, pak bude zboží podle možností prodávajícího opraveno nebo vyměněno za nový kus či bude dodáno, co chybí,
  • neodstranitelná (opravou ani výměnou), pak bude kupujícímu vrácena kupní cena na základě odstoupení od smlouvy, případně u vady, která není podstatným porušením smlouvy mu bude poskytnuta přiměřená sleva,
  • opakovaná nebo vícečetná, která znemožňuje kupujícímu řádné užívání zboží,

pak bude podle přání kupujícího zboží vyměněno za nový kus nebo bude kupujícímu vrácena kupní cena na základě odstoupení od smlouvy nebo poskytnuta přiměřená sleva.

2.2 Pokud by prodávající byl s dobou opravy v nepřiměřeném prodlení, může kupující požadovat výměnu za nový kus nebo postup jako u neodstranitelné vady.

2.3 Odmítne-li nebo není-li schopen prodávající odstranit vadu věci, má kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny, a pokud jde o vadu, pro kterou není možno zboží řádně užívat, tak na odstoupení od smlouvy.

 

3. Postup při uplatnění reklamace

3.1 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího (případně u osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Oznámení může tak učinit osobně nebo elektronicky. Písemně uvede své kontaktní údaje (název, ičo, telefon, e-mail, adresu pro zpětné zaslání), účtenku, nebo fakturu (přiloží jeho kopii), označení zboží, výrobní číslo, detailní popis závady.

3.2 Kupující je povinen prokázat nákup zboží účtenkou, nebo fakturou. Pokud bylo zboží při prodeji opatřeno výrobním číslem, musí být pro uplatnění záruky identifikovatelné a shodovat se s výrobním číslem uvedeném na předloženém dodacím listu, jinak kupujícímu právo ze záruky nevznikne.

3.3 Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání zboží prodávajícímu, při přepravě od doručení zboží prodávajícímu přepravcem.

3.4 Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní, tj. včetně příslušenství.

3.5 Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu rozhodnout o uznání (příp. neuznání) reklamace a způsobu jejího vyřízení, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení a poskytnout tyto infomace kupujícímu. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí v přiměřené lhůtě. Pokud je pravděpodobné, že lhůta přesáhne 30 dní, dohodne se s kupujícím na lhůtě, která je kupujícím z hlediska vyřízení reklamace opravou akceptovatelná jakožto přiměřená.

3.6 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

3.7 Dodání zboží do reklamace je na náklady kupujícího, dodání zboží ke kupujícímu je na náklady prodávajícího.

3.8 Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou, prostřednictvím SMS nebo telefonicky. Po vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu potvrzení o době a délce reklamačního řízení a odstraněné vadě.

 

V Ostravě dne 1. 10. 2021