Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Slogan našeho e-shop

Viruton Extra 5l

Viruton Extra 5l

Viruton Extra 5l

1 499 Kč1 239 Kč

Skladem

Technické vlastnosti

Objednací kód: 1778372

Popis

Obsahuje enzym - proteázu, zaručující velmi dobré čisticí vlastnosti.
K manuální dezinfekci nástrojů a dezinfekci v ultrazvukových myčkách.
Vykazuje antikorozní vlastnosti a vysokou materiálovou kompatibilitu.
Doporučovaný pro nástroje z ušlechtilé oceli, niklu, mědi, hliníku, gumy, porcelánu, skla a plastu.

Návod k použití

Roztok k použití připravíte naředěním koncentrátu s vodou v určených proporcích.
Výběr rozředění záleží na požadovaném spektru účinnosti a době působení.
Pro roztok 0,5 % rozmíchejte 5 ml koncentrátu v 995 ml vody.
Nástroje neprodleně po použití ponořte do roztoku.
Přípravek se musí dostat do všech částí a otvorů nástroje.
Po dezinfekci nástroje opláchněte a osušte.
Aktivita nekontaminovaného roztoku připraveného k použití činí 14 dní.
Z hygienických důvodů doporučujeme roztok vyměňovat každý den.
Nekombinujte s jinými čisticími prostředky nebo dezinfekcemi.
Výrobek je určen k profesionálnímu použití.
1 l koncentrátu = 200 l pracovního roztoku.

Mikrobiologická účinnost

Bakterie (včetně MRSA) podle norem: EN 13727: 0,5% - 15 min., EN 14561: 1 % - 15 min., 0,5% - 30 min.
Houby (C. albicans) podle norem: EN 13624: 0,5% - 15 min., EN 14562: 1 % - 15 min., 0,5% - 30 min.
Bakterie tuberkulózy (M. avium, M. terrae) podle norem: EN 14348: 0,5% - 15 min.*, 0,5% - 30 min., 1% - 15 min., EN 14563: 1% - 15 min.*, 2% - 15 min.; 0,5% - 30 min.
Adenovirus podle normy: EN 14476: 0,5 % - 15 min.*, 0,5 % - 30 min.
Poliovirus podle normy: EN 14476: 0,5 % - 30 min.*, 1 % - 15 min.
Obalené viry (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Ebola) podle normy: EN 14476: 0,5 % - 15 min. (*označuje nízkou organickou zátěž).

Složení

100 g přípravku obsahuje:
11,50 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3–diamin (CAS: 2372-82-9) 3,12 g Poly(oxy-1,2-etanediyl),.alfa.-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-,propanoate(sůl) (CAS: 94667-33-1) 1,25 g Didecyl dimethyl chlorid amonný (CAS: 7173-51-5)
Možná alternativa za: Gigasept FF new, Gigasept AF Forte, Gigasept Instru AF, Sekusept Extra N, Helipur, Helipur H+N, Stabimed, Stabimed Fresh, Lysoformin.

Nebezpečí

Zdraví škodlivý při požití.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici (Orální).
Obsahuje Dipenten. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
Při styku s kůží, nebo s vlasy: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.