Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Slogan našeho e-shop

Velodes soft 500 ml

Velodes soft 500 ml

Velodes soft 500 ml

119 Kč98 Kč

Skladem
Pro nákup a další výhody se přihlaste
Novinka

Technické vlastnosti

Objednací kód: 1778368

Popis

Kapalina pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou 500 ml.
Hygienická dezinfekce za 30 sekund.
Prodloužený bakteriocidní účinek po dobu až 3 hodin.
Chirurgická dezinfekce 90 sekund.
Působí na bakterie, kvasinky, mycobacterium tuberculosis, viry.
Mírný pro pH kůže.
Obsahuje glycerin, díky čemu hydratuje a vyživuje ruce.
Obsah 500 ml

čas: Hygienická: EN 1500, 2 x 3 ml za 30 s, Chirurgická  EN 12791: 2 x 3 ml za 90 s
Bakterie :MRSA, kvasinky, Mycobacterium tuberculosis
Viry: HIV, HBV, HCV, Ebola, chřipky, herpes simplex virus 30 s

Varování

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Hořlavá kapalina a páry.
Může způsobit ospalost nebo závratě.

Bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj.
Skladujte na dobře větraném místě.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými právními předpisy pro třídění odpadu resp. zbytkovými obaly.